Посредничество с цел погасяване на задължения
Събиране на частни и корпоративни вземания
Проучване на финансово и имотно състояние
Съдебно събиране
Пишете ни Събиране на вземания
По необслужвани кредити Пишете ни Изземване на активи

Защо да изберете нас

СГ Груп ЕАД е лидер в събирането на задължения в България с установени взаимоотношения с най-големите банки и телекоми.

Висока ефективност

Основен актив на компанията са собствената база данни и квалифицирания персонал, което е и причината за високата ефективност на събираемостта.

Бърз анализ

Сред най-ценните предимства на СГ Груп са предварителния анализ и бързия достъп до данни, което позволява да се приложи персонализиран подход.

Географски обхват

Централният офис е в София, а оперативното звено във Варна. Компанията има мобилни групи във всяка от областите в страната и колекторски кол център.

Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси

На 12.08.2016 г. “С.Г. ГРУП” ЕАД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OР001-1.003-1011-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“ за осъществяване на проект “Нови възможности за безработни и неактивни лица за професионална реализация в „С.Г. Груп“ ЕАД на стойност 164 346.26 лева, от които 139 694.32 лева европейско и 24 651.94 лева национално съфинансиране.
Общата цел на проекта е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Продължителността на проекта е определена на 14 месеца.

Нашите услуги

В СГ Груп сме отдадени на това да ви предоставим професионална и ефективна услуга, като винаги се стремим да спазваме най-добрите пазарни практики, етични и морални ценности

Събиране на просрочени вземания на банки

Бързото и ефективно съдействие е ключов момент при управлението на портфейли от просрочени вземания на компании в банковия сектор.

Събиране на междуфирмени вземания

С.Г.Груп ЕАД е водещ колектор при събиране и управление на междуфирмени задължения. Наши клиенти са множество ...

Събиране на вземания на физически лица

Информацията, която събираме за Вашите длъжници, в случай на неуспех може да бъде използвана с цел по-ефективно водене ...

Лизингови и застрахователни дружества

Събиране на регресни вземания на застрахователни компании е една от насоките на дейността на С.Г.Груп ЕАД. Клиенти на компанията са ...

Изземване на лизингови активи

С.Г.Груп ЕАД предлага на своите клиенти локализиране, изземване и репатриране на лизингови активи на територията на страната и ЕС.

Съдебно събиране

„С.Г. Груп“ ЕАД е водеща компания в съдебно и извънсъдебно събиране на вземания. Ние държим ноу хау услугата по осъждане на длъжници и контрол върху събирането ...

ЗА СПРАВКИ: 0700 300 29

ЗА ОПЛАКВАНИЯ: 0893646890