ЗА СПРАВКИ: 0700 300 29   

ЗА ОПЛАКВАНИЯ : 0893 646890

Notice

Основни принципи при обработка на данните

 

Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин;

Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;

Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.

 

  • Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.
  • Съобщаваме на потребителите какви лични данни обработваме, както и защо и как го правим.
  • Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство.
  • Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.
  • Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
Web Analytics
Web Analytics