ЗА СПРАВКИ: 0700 300 29   

ЗА ОПЛАКВАНИЯ : 0893 646890

Notice

Чл. 23. Длъжностното лице по защита на данни се определя със Заповед или Договор на Изпълнителния Директор и има следните отговорности:

  1. Изпълнява задачи, свързани със защита на личните данни, съобразно настоящата Политика;
  2. Взема участие на заседанията на ръководството на администратора, на които се обсъждат въпроси от областта на защита на личните данни и съветва администратора за защита на данните и спазване на добрите практики;
  3. Наблюдава спазването на ОРЗД и на други разпоредби за защитата на данни на равнище ЕС или държава членка и на политиките на администратора по отношение на защитата на личните данни. При констатирани несъответствия докладва на Изпълнителния Директор, като прави предложения за подобряване на процедурите по отношение на защитата на личите данни в „С.Г.ГРУП” ЕАД;
  4. Поддържа Регистър на дейностите по обработванията на данни, Регистър на исканията от субекти на данните и Регистър на инцидентите;
  5. Сътрудничи с Комисията за защита на личните данни и действа като точка за контакт по всички въпроси, свързани с обработването на лични данни;
  6. Оказва съдействие по въпроси, свързани с упражняването на правата по защита на лични данни;
  7. Отчита се пряко пред Изпълнителния Директор на „С.Г.ГРУП” ЕАД.
Web Analytics
Web Analytics